WWC 2018

IWF barada

 • Halkara agyr atletika federasiýasy (IWF) bäş kontinentiň ählisinden, tutuş dünýäden 192 sany affilirlenen milli federasiýadan ybarat bolan, hemişelik täjirçilik-däl guramadyr
 • Agyr atletika sporty 1896-njy ýyldaky ilkinji häzirkizaman Olimpiýa oýunlaryna girizilen ilkinji sport ugurlarynyň hatarynda durýar
 • 1905-nji ýylda esaslandyrylan IWF  iň baýry halkara sport federasiýalarynyň biridir
 • IWF tutuş dünýäde agyr atletika boýunça dolandyryjy edaradyr
 • IWF Halkara Olimpiýa komiteti (IOC) tarapyndan halkara agyr atletika sportunyň ýeke-täk dolandyryjy edarasy hökmünde ykrar edilýär
 • IWF SportAccord-yň we Tomusky Olimpiýa halkara federasiýalarynyň assosiasiýasynyň (ASOIF) agzasydyr

Garaýşy

 • Esasy sport ugry hökmünde agyr atletikany ösdürmek, şeýle hem, onuň ähli gatnaşyjylarynyň bähbidi üçin ösüşi, saglygy we agzybirligi goldamak

Maksady

 • Agyr atletika sportuny tutuş dünýäde ösdürmek, öňe sürmek we düzgünleşdirmek
 • Sportuň we Olimpiýa ýörelgeleriniň esasy gymmatlyklaryny amala aşyrmak
 • Parahatçylyk we özara düşünişmek boýunça ähli başlangyçlary goldamak
 • Ýaryşlaryň Fair Play ruhunda bolmagyny öňe sürmek we gazanmak
 • Millet, reňk, jyns, din ýa-da syýasat sebäpli hiç hili alalamazdan dürli kontinentlere, ýurtlara, adamlara deň şertleri üpjün etmek

 Öňde goýlan sepgitler

 • Agyr atletika sportuny halkara möçberde guramak, dolandyrmak we ösdürmek
 • Sporty we IWF-i parlamentar demokratiýanyň we aç-açanlygyň ýörelgelerine we tejribesine laýyklykda düzgünleşdirmek
 • Agyr atletika boýunça kadalary we düzgünnamalary kesgitlemek
 • Ähli halkara agyr atletika ýaryşlaryny dolandyrmak we düzgünleşdirmek
 • Dünýä çempionatlaryny, Olimpiýa saýlama ýaryşlaryny we beýleki iri sport çärelerini guramak
 • Olimpiýa oýunlaryny we agyr atletika ýaryşlaryny guramakda IOC bilen hyzmatdaşlyk etmek
 • Türgenleriň we resmi taraplaryň howpsuzlygyny we saglygyny üpjün etmek
 • Dopinge garşy göreşmek
 • Milli federasiýalarda agyr atletikanyň ösdürilmegini goldamak
 • Kontinental, sebitleýin we beýleki köp-sportly oýunlarda agyr atletika ýaryşlaryna gözegçilik etmek
 • Kontinental we sebitleýin federasiýalaryň işjeňliklerine gözegçilik etmek
 • Halkara tehniki wekilleriň bellenilmegini hasaba almak we düzgünleşdirmek
 • Türgenleri we resmileri okatmak
 • IWF bilen milli federasiýalaryň arasynda ähliumumy bähbidi gorap saklamak, şeýle hem, özara hormat goýmagy we agzybirligi üpjün etmek
 • Dünýä we Olimpiýa rekordlaryny bellige almak we tassyklamak

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x