WWC 2018

Soňky habarlar

Myhmanlar Aşgabat bilen tanyşýarlar

1-nji noýabrda Aşgabatda badalga alan agyr atletika boýunça dünýä çempionaty ahyrlaýar. 

Gelýän myhmanlaryň ýaşaýyş jaý, iýmit üpjünçiligi, transport ulgamlary bilen üpjün edilmegi çempionatyň ýokary derejede guralandygyna şaýatlyk edýär. 

Ýaryşyň geçirilýän döwründe myhmanlar Bitaraplyk binasyna, Garaşsyzlyk binasyna, Türkmenistanyň milli haly muzeýine, Köwata ýerasty kölüne we birnäçe taryhy-medeni ýadygärliklere syýahat edýärler.  

10-njy noýabrda agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň ýapylyş dabarasy geçiriler.   

Sylapberdi MÄMEDOW,
Halkara Nebit we gaz uniwersitetiniň talyby.

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x