WWC 2018

Resmi hemaýatkärler

2018-nji ýylda agyr atletikaçylaryň durmuşyndaky iň möhüm waka, ýagny dünýä çempionaty Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde geçirilýär. Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň ýokary derejede guralmagy üçin hemmetaraplaýyn tagalla edilýär. Bu tutumly işe ýaryşyň baş hemaýatkäriniňem, resmi hemaýatkärleriniňem we resmi hyzmatdaşlaryňam mynasyp goşantlarynyň bardygyny bellemelidiris. Sizi olar bilen tanyşdyrýarys.

Resmi hemaýatkärler

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x