WWC 2018

Ýaryşlaryň gündelik rejesi

30 Oktýabr, 2018 ý.
Wagty Çäre Topar Desga
10:00 IWF Executive Board Meeting Sport myhmanhanasy
18:00 Verification of Final Entries Sport myhmanhanasy
Ýaryş meýilnamasynyň girişlere baglylykda üýtgeşme görkezip biljekdigini duýdurýarys.

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x