WWC 2018

Ýaryşlaryň gündelik rejesi

31 Oktýabr, 2018 ý.
Wagty Çäre Topar Desga
09:00 Registration for IWF Congress Sport myhmanhanasy
10:00 IWF Congress Sport myhmanhanasy
18:00 Technical Officials' Meeting Sport myhmanhanasy
Ýaryş meýilnamasynyň girişlere baglylykda üýtgeşme görkezip biljekdigini duýdurýarys.

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x