WWC 2018

Türgenler şäherçesi

Ýaryşa gatnaşýan döwletleriň Milli ýygyndy toparlarynda gelýän türgenler Aşgabadyň Olimpiýa şäherjiginiň türgenler myhmanhanalarynda bolarlar.

Bu myhmanhanalar jemi 1 000-e golaý orunlyk bolan 12 gatly 2 binadan ybaratdyr.

Türgenler şäherçesinde türgenler üçin dynç alyş merkezleri ýerleşýär. Ol ýerde türgenleriň dynç almagy üçin ähli şertler döredilen: telewizorlar, internet üpjünçiligi, dürli wideo oýunlar we dynç alyş otaglary.

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x