WWC 2018

Türgenleşik zallary

Türgenleşik zaly 3 sany aýratyn uly arenadan ybarat bolan döwrebap desgadyr. Ol 2018-nji ýyldaky Agyr atletika boýunça Dünýä çempionatynyň geçirilýän desganyň örän golaýynda ýerleşýär. Merkezi arena türgenleşik üçin ýörite bellenilendir. Ol ýerde agyr atletikaçylar üçin doly enjamlaşdyrylan 50 sany türgenleşik platformasy gurnalar. Massaž, lukmançylyk we eşik çalşylýan otaglar hem elýeterli bolar. Mundan başga-da, agyr atletikaçylar türgenleşik zalynyň naýbaşy SPA-larynda fin saunalaryny we türk hammamyny ulanyp bilerler.

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x